Regulamin apartamentów

§ 1
Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów Wysoki Poziom w Jeleniej Górze.

 2. Wysoki Poziom prowadzony jest przez działalność pod nazwą: ENVI Michał Nowak, al. Wojska Polskiego 48/7, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 622-270-49-86, REGON: 301575696.

§ 2
Rezerwacja

 1. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.wysokipoziom.eu lub skontaktować się telefonicznie z obsługą apartamentów w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem +48 664 291 075. Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, wskazany apartament, dane kontaktowe (telefon, adres e-mail), ilość osób w apartamencie oraz przewidywaną godzinę przybycia.

 2. Po poprawnym złożeniu rezerwacji, Wysoki Poziom wysyła mailowe potwierdzenie rezerwacji.

 3. Rezerwacje dokonywane bezpośrednio są rezerwacjami bezzwrotnymi, tj. nie podlegają bezpłatnemu anulowaniu lub zmianie.

§ 3
Usługa wynajmu apartamentu

 1. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 następnego dnia. Przedłużenie pobytu w naszym apartamencie musi być potwierdzone wcześniej z recepcjonistą.

 2. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, woda, Internet oraz sprzątanie przed przyjazdem Najemcy.

 3. W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jeden komplet na osobę. Komplet zawiera: prześcieradło, poduszkę, kołdrę, duży ręcznik, mały ręcznik, ręcznik podłogowy. Szczegółowy spis wyposażenia apartamentu stanowi załącznik do regulaminu – dostępny jest w formie papierowej w apartamencie.

 4. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 70 złotych/osoba.

 5. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni apartament jest sprzątany raz w tygodniu bez dodatkowej opłaty o której mowa w § 4 pkt.4, co obejmuje również wymianę kompletów pościeli i ręczników.

 6. Wysoki Poziom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia jakichkolwiek przedmiotów należących do Gościa.

 7. Na terenie Apartamentów (w korytarzu) oraz w budynku znajduje się monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

§ 4
Obowiązki i odpowiedzialność Gości

 1. Gość odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, kartę wejściową (kod), a w razie zagubienia lub wyjawienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów.

 2. Gość zobowiązuje się używać apartamentu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

 3. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji. Wysoki Poziom zastrzega sobie prawo do uzyskania od Klienta dodatkowych opłat lub zerwania umowy, co wiąże się z uniedostępnieniem apartamentu Klientowi lub przymusem jego opuszczeniem przez Klienta.

 4. W apartamentach oraz w budynku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 21.00 do godziny 8.00.

 5. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych tego typu używek (również „w oknie”, w łazience itd.) oraz obecności jakichkolwiek zwierząt, nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje grzywną 1000PLN i usunięciem z apartamentu

 6. W apartamencie oraz na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz organizowania jakichkolwiek spotkań towarzyskich, imprez, wieczorów panieńskich oraz kawalerskich, nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje grzywną 1000PLN i usunięciem z apartamentu.

 7. Jeśli Gość zakłóca spokój będąc pod wpływem alkoholu/środków odurzających (lub z innego powodu) zostanie usunięty z apartamentu z nałożeniem kary finansowej. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Wysokiego Poziomu zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja lub inne służby porządkowe, Wysoki Poziom uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Gościa i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.

 8. Gość ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie p.poż. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie Wysoki Poziom jest uprawniony do obciążenia Gościa kosztami, które pozwolą na doprowadzenie Apartamentu do stanu poprzedniego. 

 9. Gość zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.

 10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Gościa apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu. Wysoki Poziom zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.

 11. Stan apartamentu jak i wyposażenie są każdorazowo sprawdzane zgodnie z załączoną listą przez obsługę apartamentu po pobycie Gościa. Wszelkie braki lub uszkodzenia wyposażenia obciążają Gościa.W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia elementów wyposażenia Wysoki Poziom jest uprawniony do obciążenia Gościa kosztami, które pozwolą pokryć straty. 

 12. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić obsługę Apartamentów. Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: ładowarkami, komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.

 13. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

§ 5
Przyjazd, odbiór kluczy i płatność

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego.

 2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 20.00. Istnieje opcja późnego zameldowania w godzinach 20.00 – 1.00 objęta opłatą 30PLN za każdą rozpoczętą godzinę po godzinie 20:00. W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości.

 3. Klucze do budynku zostaną przekazane w lokalnym Lombardzie znajdującym się w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 48 (wejście tuż obok klatki, po lewej stronie), otwartym w godzinach 10:00 – 20:00Po godzinie 20 możliwe jest odebranie kluczy od pracownika, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Opłata za zameldowanie, w przypadku, gdy pracownik biura będzie miał poczekać na Gościa, wynosi 30PLN za każdą rozpoczętą godzinę po godzinie 20:00.

 4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie obsługi Aprtamentu. W razie braku kontaktu z Gościem, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

 5. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty płatniczej i jej daty ważności. W przypadku braku karty płatniczej wymagana jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 500 zł. Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania. Dane z karty płatniczej lub kaucja są zabezpieczeniem w przypadku szkód lub zniszczeń, o których mowa w § 5 pkt.8.

 6. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry o ile nie została dokonana wcześniej przelewem, gotówką lub kartą płatniczą.

 7. Wysoki Poziom zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:

 • nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości,

 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

 • odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu,

 • stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu,

 • odmawia zapłaty za pobyt lub innej obowiązkowej opłaty,

 • odmawia dokonania preautoryzacji na karcie.

§ 6
Bezpłatny pobyt dziecka do lat 4

W apartamencie można przebywać z dzieckiem do lat czterech, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

§ 7
Siła wyższa

 1. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.

 2. W okolicznościach wskazanych w § 7 pkt 1 kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za usługi już wykonane.

§ 8
Reklamacje

 1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Gość ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres recepcja@wysokipoziom.eu

 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e–mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.

 2. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż

 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Wysoki Poziom.
  Wysoki Poziom prowadzony jest przez działalność pod nazwą: ENVI Michał Nowak, al. Wojska Polskiego 48/7, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 622-270-49-86, REGON: 301575696. Wysoki Poziom zobowiązuje się do przetwarzania danych Gości w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 3. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.

 4. Odbiorcami danych osobowych Gościa będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

 5. Gość wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom recepcji obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

 6. Gość wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości Wysokiego Poziomu.

 7. Dane osobowe Gościa mogą być przechowywane przez okres 10 lat.

 8. Gość posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 9. Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.